พระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย เหมือนไม้สามลำค้ำกันไว้ เอาออกอันหนึ่งมันก็ล้ม พระก็คือนักเรียน ผู้เป็นพระอริยะ คือ ผู้สอบผ่าน ผู้ประพฤติไม่เหมาะสม คือ ผู้สอบตก ให้สงสารคนสอบตก อย่าไปเกลียดคนสอบตก เพราะไม่มีใครอยากจะสอบตก เข้าใจนะ "หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง"

"บทความ สาระความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และอื่น ๆ"

Card image cap
วิชาคิหิปฏิบัติ

คิหิปฏิบัติ คือ ข้อปฏิบัติของผู้ครองเรือน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสิงคาลกสูตร

Card image cap
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

เวลาดุจสายน้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ เรียนรู้กับชีวิต รู้ซึ้งถึงชีวิต หวงแหนทุกวันเวลาที่ผ่านไป จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

Card image cap
ทำทานอย่างไร ให้ได้ผลมาก

เจตนาที่บริสุทธิ์ในการทำทานนั้นควรถึงพร้อมทั้งสามระยะคือ ก่อนให้ กำลังให้ และหลังจากให้แล้ว

Card image cap
วิชาศาสนพิธี

ศาสนพิธี คือแบบอย่าง หรือแบบแผนพิธีการต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติทางศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เรียกว่า ศาสนพิธี

Card image cap
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ ตอนที่ ๑

พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

Card image cap
ใช้โซเชียลอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในยุคสมัยปัจจุบันคงปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่า เป็นยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารที่ดูเหมือนกับโลกในปัจจุบันถูกย่อให้เล็กลง

วัดนิคมสโมสร(บางคลี)